• +421910904452
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GDPR

Image

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

RDA SHOOTING SPORTS CLUB
Banska 6301 SK - 91501 Nove Mesto nad Vahom
gsm: +421 910 904 452, mail: klub@rda.sk
ID 422280281, TAX ID: 2023794267

Image
DIVIDER
Image

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

GDPR for IPSC Matches organized by RDA

1. You agree by your registration and payment that your following „Personal Data" :
 • name and surname
 •  email address
 • birth date
 • photo and video of the event
 • telephone number
you will willingly give to the organizer: RDA-Športovo-Strelecký Klub, Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ICO: 42280281 as "Administrators"

2. Your data will be preserved by the administrators for 5 years from the date of the permit (the date of permit is the date of registration for an event).
 • your Personal Data must be preserved for registration, recording and awarding by Administrators of the event.
 • your Personal Data must be preserved for marketing activities of Administrators, social media, webpages, information about outgoing activities.
3. You declare, that all your Persona! Data provided are true. You can decide to withdraw approval by sending us an email to an email address: klub@rda.sk

4. The administrator is using your Personal Data automatically and manually by Administrators and their Organising Team. Personal Data will be handled manually processing in the statistic system by Statistic Officers and by Marketing Team and processing by software and statistic service required for LVL 3 IPSC match.

5. You can always:
 • withdraw your permit
 • be informed about your Persona! Data
 • erase your Personal information
 • update your Personal Data
 • by writing an email to email address: klub@rda.sk


GDPR pre preteky IPSC organizované RDA -ŠSK

1. Vašou registráciou a platbou automaticky dávate Váš súhlas, že nasledujúce „Osobné údaje":
 • Mena a priezvisko
 • Emailová adresa Dátum narodenia
 • Fotografie a video z udalosti
 • Telefónne číslo
Môžu využívať organizátori: RDA-Športovo-Strelecký Klub, Banská 6301 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ICO: 42280281 ďalej ako ,,Administrátori" nasledovne:

2. Vaše údaje budú uschovávané Administrátorom nasledujúcich 5 rokov od termínu povolenia. (Termín povolenia nastáva prihlásením sa na pretek)
 • aše osobné údaje budú spracovávané pre potreby registrácie, spracovania výsledkov a slávnostnej ceremónie odovzdávania cien.
 • Vaše osobné údaje budú spracovávané pre marketingové aktivity Administrátorov, sociálne siete, webové stránky, informácie o prebiehajúcich aktivitách.
1. Vyhlasujete, že Vaše osobné údaje, ktoré dávate, sú pravdivé. Môžete sa rozhodnúť o zrušení súhlasu zaslaním emailu na: klub@rda.sk

2. Vaše osobné údaje budú automaticky alebo manuálne používané Administrátormi a Organizačným Teamom. Personálne údaje budú spracovávané štatistickým systémom a Štatistickým Teamom prostredníctvom sofware-u. Takisto budú sp racovávané Ma rketingovým Teamom

3. Stále môžete napísaním emailu na emailovú adresu: klub@rda.sk
 • Zrušit' Váš súhlas - povolenie
 • Byt' informovaný o Vašich osobnýchúdajoch
 • Vymazat' osobné informácie
 • Aktualizovat' Vaše osobné údaje
DIVIDER
Image

Your RDA MATCHES realization team.

Realization team of Project RDA Matches.

We are very grateful for all people who worked hard on the realization this project in the Slovak Republic.
(c) RDA Shooting Sports Club, code by Jesus.

WHO IS ONLINE

We have 38 guests and no members online

© 2024 RDA SHOOTING SPORTS CLUB. All Rights Reserved. Code by Jesus.

MOBILE MENU